เมนูหลัก

 :: สถานศึกษาใน สอศ
 :: หลักสูตรการอาชีวศึกษา
 :: โครงสร้างภายในสำนักฯ
 ::
เบอร์ติดต่อภายในสำนักติดตามฯ
 :: บอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน สอศ

 :: webboard

R-Scorecard และระบบงานต่างๆ

R - Scorecard

"อาชีวะ สร้างชาติ"เล่มปฐมฤกษ์

แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2552 ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

 

ผลงานวิจัย

งานวิจัยอาชีวศึกษาดีเด่น วิจัยเชิงปฏิบัติ
 
     การประเภทธุรกิจและบริการ

แนวทางและผลงานทางวิชาการ
      สู่ระดับ คศ.๔ และ คศ.๕

บทความจาก
Vocational
Magazine

    ไก่สี่ตัว grace_new.gif

    คนเหมือนกัน    แต่....ไม่เหมือนกัน grace_new.gif

   ตีนกับตา   

    ฝันร้าย  

   สองมือที่กำแน่น  

อ่านทั้งหมด....

Links

          :: เว็บไซค์เพื่อนบ้าน::
 
- ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
 -
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
   ภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 - ก้าวย่างฯ - อาชีวะ
 - 
ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
    คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

 - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 -
เสียภาษีออนไลน์

 -
ห้องสมุดไทย
 - คอมไทย
 - ดิกชินนารีบนเว็บ
 -
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
 -  
แปลเว็บเป็นภาษาไทย 
 - การรถไฟแห่งประเทศไทย
 - http://www.oknation.net/blog/jakul

เตือนภัยไวรัส

- W32.MSN.Worm และ W32.MSN2.Worm
(image.zip และ pic.zip)
4 สิงหาคม 2550  !!! New !!!
- VBS.Solow (Rundll64.dll.vbs หรือ Hello World I am VB) 15 พฤษภาคม 2550  
-  W32.Fujacks.AA หรือ W32.Fubalca
  
 2 เมษายน 2550
 
-  More Alerts >>  ........

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ
| ไทยรัฐเดลินิวส์ | ไทยโพสต์ |
แนวหน้า | ผู้จัดการ | สยามรัฐ | GNN | INN Bangkok Post | The Nation | บ้านเมือง |
กระแสหุ้น | โพสต์ทูเดย์ | คมชัดลึก
| Sportinter
โทรทัศน์
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | TITV |
UBC | TGN

จำนวนผู้เข้าชม

   ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

   เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการ "ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
                  ของระบบราชการ และพัฒนาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์"                

                      การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ         ๒๗/๐๙/๕๕

 
  
ตัวอย่างแบบ ปย.2. (ปรับแก้จากวิทยากร)              ๑๘/๐๙/๕๕

   แบบรายงาน / ปฏิทินและกรอบการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๕            ๑๘/๐๙/๕๕

   แบบสอบถามสภาพความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารการติดตามและประเมินผลการจัด
                อาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฎิบัติจริง      
   
                   
       
         หนังสือนำ  สิ่ิงที่ส่งมาด้วย 1 .PDF  สิ่ิงที่ส่งมาด้วย 2  .PDF               ๒๐/๐๘/๕๕

           

        การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับทวิภาคีกับสมาคมโรงแรมไทย .PDF    ๑๘/๐๗/๕๕            

        แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการติดตามและประเมินผลของ
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
             
       
               หนังสือนำ  แบบสอถามสภาพปัจจุบันและความต้องการฯ .PDF  

              

       รายงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
     ของสถานศึกษา 
 ** ให้สถานศึกษารายงานภายในวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๕**        
      
                    
หนังสือนำ+เอกสารแนบ 1,2  .PDF   

      แบบสอบถามออนไลน์เพื่อการติดตามแนวทาง/มาตรการของสถานศึกษาในการป้องกัน     นักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท         ๒๒/๐๖/๕๕
                
                    
หนังสือนำ  .PDF           


    
     แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา (๔ ภูมิภาค) ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเ้น้น
      สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  
     ๑๗/๐๕/๕๕
              หนังสือนำ  .PDF

          เอกสารการรายงานปรับตามข้อเสนอการประชุมวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

Download ผลการดำเนินงาน สอศ. และเอกสารรายงานต่างๆ

freebird_new.gif

 freebird_new.gifรายงานการประเมินผล
"โครงการส่งสเริมและพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาและส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
"

 


ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน
(สอศ.)


รายงาน " 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อน
การปฎิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง
"


ผลสำเร็จในรอบ 4 เดือน
การพัฒนาการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

" ก้าวสำคัญของการปฎิรูปการอาชีวศึกษาของชาติ"


" รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
"


"ข้อคิด ข้อเขียน รุ่นพี่เกษียณอาชีวะ
'๒๕๕๔ ถึงคนทำงาน"

" เอกสารทำเนียบรายชื่อ ....ผู้บริหาร,ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเกษียณอายุราชการ
" เอกสารทำเนียบรายชื่อ ....ผู้บริหาร,ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ "


รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการ : ปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงงานรุ่นที่ ๑๓  26-3-55

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน-
      นักศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "

 

รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล "

 

  รายงานสรุปผลการสัมนา เรื่อง "ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา : ปัญหาและทางออก"

 
 
 

 

        ยังมีต่อ...

 :: ข่าวทั่วไป ::


 :: ข่าวเทคโนโลยี ::


 :: ข่าวการศึกษา ::

 


ายบำรุง อร่ามเรือง
ผู้อำนวยการสำนัก


 

     โปรแกรมบริหารจัดการ


       วิทยุเพื่อการศึกษา
        และพัฒนาอาชีพ
 


โปรแกรมรายงานข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2549  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Bureau of Mo
nitoring and Evaluation of Vocational Education
Vocational Education Commission
319 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel.0-2281-5555 ต่อ 1900 Fax. 0-2281-5487
WebMaster :
autchanai@vec.go.th